Відповідно до статті 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районні та обласні ради – це органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст.

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виключно на пленарних засіданнях районної ради вирішуються такі питання:

1) обрання голови ради, відповідно заступника голови районної ради та першого заступника, заступника голови обласної ради, звільнення їх з посади; { Пункт 1 частини першої статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом N 806-VI ( 806-17) від 25.12.2008 }

2) утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій ради, зміна їх складу, обрання голів комісій;

3) утворення президії (колегії) ради, затвердження положення про неї;

4) затвердження   за   пропозицією голови ради структури виконавчого апарату ради,   його   чисельності,   встановленої відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на утримання ради та її виконавчого комітету;

Пункт 4 частини першої статті 43 в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }{ Щодо зупинення та відновлення дії пункту 4 додатково див. Закони N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, N 749-V ( 749-16 ) від 15.03.2007 }

5) затвердження регламенту ради;

6) затвердження плану роботи ради з урахуванням вимог статті 32 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ), заслуховування звіту про його виконання;  Пункт 6 частини першої статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010

7) заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;

8) заслуховування звітів   постійних   комісій,   керівників органів, які рада утворює, обирає та призначає;

9) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по них;

10) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законодавством;

11) визначення відповідно до закону кількісного складу ради;

12) прийняття за пропозицією територіальних громад рішення щодо   проведення   консультативного   опитування з питань, які стосуються їх спільних інтересів;

13) здійснення   відповідно   до   закону   повноважень щодо організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади і місцевого самоврядування;

14) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки району, області;

15) прийняття рішень щодо об'єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них;

16) затвердження    програм     соціально-економічного та культурного розвитку відповідно району, області, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання;

17) затвердження   відповідно районних, обласних бюджетів, внесення змін до них, затвердження звітів про їх виконання;

18) розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між районними бюджетами, місцевими бюджетами міст обласного значення, сіл, селищ, міст районного значення;

19) вирішення   за дорученням відповідних рад питань про продаж, передачу в оренду, концесію або під заставу об'єктів комунальної    власності,   які   забезпечують   спільні   потреби територіальних   громад   і перебувають в управлінні районних, обласних рад, а також придбання таких об'єктів в установленому законом порядку; ( Пункт 19 частини першої статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-XIV ( 997-14 ) від 16.07.99 )

20) вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад; призначення і звільнення їх керівників;

21) вирішення відповідно до   закону   питань   регулювання земельних відносин;

22) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на   спеціальне   використання   природних   ресурсів   відповідно районного, обласного значення, а також про скасування такого дозволу;

23) встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;

24) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що   підлягають   особливій   охороні;   внесення   пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або культури, які   охороняються законом;

25) прийняття за пропозицією відповідних сільських, селищних, міських рад рішень, пов'язаних зі створенням спеціальних вільних та інших зон, зміною у статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань;

26) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом;

27) прийняття рішень щодо делегування місцевим державним адміністраціям окремих повноважень районних, обласних рад;

28) заслуховування   звітів   голів   місцевих   державних адміністрацій, їх заступників, керівників структурних підрозділів місцевих    державних    адміністрацій   про   виконання   програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення місцевими державними   адміністраціями делегованих їм радою повноважень;

Пункт 28 частини першої статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4875-VI ( 4875-17 ) від 05.06.2012 }

29) прийняття   рішення   про   недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації;

30) прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районних, обласних рад та їх органів;

31) внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови відповідної місцевої державної адміністрації;

32) надання   згоди на передачу   об'єктів   з   державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст та прийняття рішень про передачу об'єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних, обласних рад, у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності; ( Частину першу статті 43 доповнено пунктом 32 згідно із Законом N 163-XIV ( 163-14 ) від 06.10.98, із змінами, внесеними згідно із Законом N 2182-III ( 2182-14 ) від 21.12.2000 )

Пункт 33 частини першої статті 43 втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 } { Пункт 34 частини першої статті 43 втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на підставі Закону N 309-VI (309-17 ) від 03.06.2008

35) затвердження   відповідно   до   закону Положення про помічника-консультанта   депутата   ради   та   опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради; ( Частину першу статті 43 доповнено пунктом  35 згідно із Законом N 3266-IV ( 3266-15 ) від 22.12.2005 )

36) заслуховування   інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності,   боротьби   із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території; Частину першу статті 43 доповнено пунктом   36   згідно із Законом N 2389-VI ( 2389-17 ) від 01.07.2010

37) встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад, представництво інтересів яких здійснює відповідна   районна   чи   обласна   рада,   а також суб'єктами господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємств. { Частину першу статті 43 доповнено пунктом 37 згідно із Законом N 2404-VI ( 2404-17 ) від 01.07.2010 }

2. Районні ради можуть розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до їх відання цим та іншими законами.

   

Відповідно до статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні районні ради делегують відповідним місцевим державним адміністраціям такі повноваження:

1) підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно районів і  областей,   цільових програм з інших питань, а в місцях компактного проживання національних меншин - також програм їх національно-культурного    розвитку,    проектів   рішень,   інших матеріалів з питань, передбачених цією статтею; забезпечення виконання рішень ради;

2) підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно областей та загальнодержавних програм   економічного,   науково-технічного,    соціального    та культурного розвитку України;

3) забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку    відповідної    території,   ефективного   використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

4) підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України;

5) сприяння інвестиційній діяльності на території району, області;

6) об'єднання на договірних засадах коштів   підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, і населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення та на заходи щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища; ( Пункт 6 частини першої статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом N 969-IV ( 969-15 ) від 19.06.2003 )

7) залучення в порядку, встановленому законом, підприємств, установ та організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення відповідної   території, координація цієї роботи;

8) затвердження   маршрутів   і   графіків   руху   місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту;

9) підготовка питань про визначення у встановленому законом порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;

10) організація охорони, реставрації, використання пам'яток історії та культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та садибних комплексів, природних заповідників місцевого значення;

11) підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних програм відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що затверджуються сільськими, селищними, міськими радами;

12) видача    замовникам   відповідно   до   законодавства містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок за межами населених пунктів; { Пункт 12 частини першої статті 44 в редакції Закону N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 }

13) забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх видів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту,   туризму;   сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх    промислів    і   ремесел,   роботі   творчих   спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді;

14) підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо організації територій і об'єктів   природно-заповідного   фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються законом;

15) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення; (Пункт 15 частини першої статті 44 в редакції Закону N 969-IV ( 969-15 ) від 19.06.2003 )

16) координація на відповідній території діяльності місцевих землевпорядних органів;

17) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок;

18) забезпечення виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих   районними, обласними радами. ( Частина перша статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1160-IV ( 1160-15 ) від 11.0.2003 - набирає чинності з 15.01.2004 року )

2. Крім повноважень, зазначених у частині першій цієї статті, обласні ради делегують обласним державним адміністраціям такі повноваження:

1) визначення відповідно до закону розміру відрахувань підприємствами, установами та організаціями, що надходять на розвиток шляхів загального користування в області;

2) погодження у випадках, передбачених законом, з відповідними сільськими, селищними, міськими радами питань щодо розподілу коштів за використання природних ресурсів, які надходять до фондів охорони навколишнього природного середовища;

3) підготовка проектів рішень про віднесення лісів до категорії захисності, а також про поділ лісів за розрядами такс у випадках і порядку, передбачених законом;

4) прийняття у встановленому законом порядку рішень про заборону використання окремих природних ресурсів загального користування;

5) визначення відповідно до законодавства режиму використання територій рекреаційних зон;

6) затвердження для підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин у довкілля та лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених законом.

Також, для здійснення своїх повноважень районна рада керується Регламентом ради, який затверджений рішення ради від 18 грудня 2015 року № 18.